Πέμπτη, 25 Ιουλ, 2024
Κοίμησις Αγ. Άννης, Ολυμπιάδος διακ. Ευπραξίας.

13/04/09 Κυριακή των Βαϊων 2009Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ ΕΩΡΤΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΝ ΠΑΣΗι ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΙ


Η μνήμη της επί πώλου όνου καθέδρας και της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις Ιεροσόλυμα, ότε οι παίδες των Εβραίων έψαλαν Αυτώ το «Ωσαννά τω Υιώ Δαυίδ» και υπεδέχθησαν Αυτόν μετά Βαΐων και κλάδων, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με ιδιαιτέραν λαμπρότητα και επισημότητα και συμφώνως τω προσκυνηματικώ καθεστώτι εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.


Αφ' εσπέρας, μετά την εν τω Ιερώ Μοναστηριακώ Ναώ των Αγίων ισαποστόλων και θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης ανάγνωσιν της Θ' Ώρας, ετελέσθη πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του Γ'. Μετά την τέλεσιν του Εσπερινού πολλοί των κληρικών και μοναχών και των πιστών ανήλθον εις Βηθφαγήν, παρακειμένην τη Βηθανία, ένθα σώζεται η τοποθεσία, αφ' ης ήρξατο η επί πώλου όνου κάθοδος του Κυρίου ημών εις τα Ιεροσόλυμα μετά των μαθητών Αυτού.


Εις την ενταύθα Ιεράν Μονήν της Βαϊοφόρου, αναδειχθείσαν υπό του Κυπρίου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κυρού Γρηγορίου, προσελθών ο Μακαριώτατος, ηυλόγησε τα βαΐα, διένειμε ταύτα εις τους πιστούς και ακολούθως ανέθεσε τω Σεβασμιωτάτω Αρχιεπισκόπω Αβήλων κ. Δωροθέω, όπως προεξάρχη της εντεύθεν αρξαμένης βαϊοφόρου πορείας και καθόδου προς τα Ιεροσόλυμα, εν συμμετοχή πολλών χριστιανών συνοδευόντων, εις ανάμνησιν της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα προ του ζωοποιού Αυτού Πάθους.


Η πορεία, διελθούσα δια της κοιλάδος της Γεθσημανής, κατέληξε εις την παρά την πύλην του Αγίου Στεφάνου η «των Λεόντων» Ιεράν Μονήν των Αγίων και δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.


Την πρωΐαν της Κυριακής των Βαΐων ετελέσθη η θ. Λειτουργία, συλλειτουργούντων τω Προεξάρχοντι Μακαριωτάτω Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλω, πάντων των Αρχιερέων του Πατριαρχείου, του παρεπιδημούντος Θεοφιλεστάτου χωρεπισκόπου Νεαπόλεως της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Πορφυρίου και πολλών ιερέων και συμμετεχόντων πολλών προσκυνητών.


Μετά την θ. Λειτουργίαν ηκολούθησεν η πέριξ του Παναγίου Τάφου και ανά τα προσκυνήματα λιτανεία, συμφώνως τω προσκυνηματικώ καθεστώτι, ορίζοντι τα της ημέρας ταύτης εν συνδυασμώ και με τον υπό των Λατίνων εορτασμόν του Πάσχα εν τη ημέρα ταύτη.


Κατά την Κυριακήν ταύτην των Βαΐων ετηρήθη το δικαίωμα της στάσεως του δευτέρου φύλακος του ημετέρου Πατριαρχείου εντός του Κουβουκλίου παρά τον λίθον του αγγέλου, διαρκούσης της λιτανείας των Αρμενίων, γεγονός το οποίον ούτοι ημφεσβήτησαν προ έτους, απεδέχθησαν δε προσφάτως, ελθόντες εις το Πατριαρχείον και μετά της Ισραηλινής Αστυνομίας, συναντηθέντες μετά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του Γ'.


Μετά την λιτανείαν εγένετο πανηγυρική εν κρούσει κωδώνων άνοδος εις το Πατριαρχείον, ένθα ο Μακαριώτατος υπεδέχθη και ηυλόγησεν ένα έκαστον των προσερχομένων Αυτώ ιερέων και ευλαβών προσκυνητών.


Το εσπέρας της ιδίας ημέρας ετελέσθη η ιερά ακολουθία των Νυμφίων εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τη συμμετοχή πολλών ευλαβών προσκυνητών εν πολλή κατανύξει. Μετά το πέρας της ακολουθίας ο Μακαριώτατος ωμίλησε προς τους ευλαβείς προσκυνητάς περί της εξαιρετικής σημασίας του ιερού αυτών προσκυνήματος εις τους τόπους, όπου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έπαθε μεν, αλλά κατέστη νικητής του θανάτου. Τούτον τον υπέρ ημών παθόντα και Νυμφίον των ψυχών ημών δυνάμεθα, ως ανέφερεν ο Μακαριώτατος, να προσεγγίσωμεν και να ενωθώμεν μετ' Αυτού δια της νηστείας, της ταπεινώσεως και της συμμετοχής μας εις τα θεία και ιερά μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςPrint-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 68 επισκέπτες.