Παρασκευή, 24 Μαϊ, 2024
Συμεών οσίου, του εν τω θαυμαστώ όρει, Μελετίου μάρτυρος, Μαρκιανής και Πελαγίας μαρτύρων, Ιλαρίωνος οσίου.

26/12/2017 Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Τήν Δευτέραν, 12ην / 25ην Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν παλαιάν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, προσκειμένην δέ ἐσωτερικῶς εἰς τό τεῖχος παρά τήν Πύλην τῆς Δαμασκοῦ.

Κατά τήν μνήμην αὐτήν ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τόν Ἅγιον Σπυρίδωνα ὡς πατέρα αὐτῆς, καταγόμενον ἐκ Κύπρου, ποιμένα προβάτων, ἔγγαμον καί πατέρα θυγατρός, μετά δέ τόν θάνατον τῆς συζύγου καί τῆς θυγατρός αὐτοῦ χρηματίσαντα Ἐπίσκοπον Τριμυθοῦντος, λαβόντα μέρος εἰς τήν Α´ Οἰκουμενικήν Σύνοδον τοῦ 325 μ.Χ., ὑπερασπίσαντα σθεναρῶς τό Ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα, διακριθέντα δι᾽ ὁσιότητα καί πᾶσαν ἄλλην ἀρετήν, ἀξιωθέντα δέ ὑπό τοῦ Θεοῦ τοῦ προορατικοῦ χαρίσματος ἀλλά καί τοῦ θαυματουργικοῦ, δι᾽ οὗ «καί νεκράν προσεφώνησεν», ἔλυσε ἀνομβρίαν διά προσευχῆς, ἔπαυσε δέ πάλιν πλημμύραν ποταμοῦ, ἐθεράπευσεν ἄνακτα νοσοῦντα, ἔσχεν ἀγγέλους συλλειτουργούντας αὐτῷ εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, δι᾽ὅ καί ἐκ τῶν σημείων τούτων καί θαυματουργός ἐκλήθη.

Τόν ἁγιώτατον Πατέρα τοῦτον ἐτίμησε τό Πατριαρχεῖον δι᾽ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί ἐν κατανύξει μετέχοντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας καί Κύπρου.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, προσῆλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ὑπὀ τήν εὐλογίαν ραγδαίας βροχῆς.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος.

Ἐκ τῆς ἈρχιγραμματείαςPrint-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 67 επισκέπτες.