Πέμπτη, 18 Ιουλ, 2024
Αιμιλιανού, Παύλου, Θέης μαρτ. Παμβώ οσίου.

18/04/09 Η τελετή του Αγ. Φωτός και η Πασχάλιος Θεία Λειτουργία στα Ιεροσόλυμα, 2009


Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ, Η ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ , ΠΑΣΧΑ 2009

Η τελετή του Αγίου Φωτός.
Λίαν πρωϊ το Μέγα Σάββατον, ηδύνατο να παρατηρήση κανείς ασυνήθιστον κίνησιν εις τους δρόμους της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων, κυρίως της χριστιανικής συνοικίας πέριξ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Ναού της Αναστάσεως.


Προσκυνηταί διαφόρων ηλικιών και εθνικοτήτων, προσερχόμενοι εκ διαφόρων κατευθύνσεων, κατηυθύνοντο προς εν κέντρον, προς τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως. Φθάνοντες εις τα οδοφράγματα της Αστυνομίας, τα οποία είχε τοποθετήσει με υπερβολικήν ακρίβειαν και αυστηρότητα, οι προσκυνηταί συνωστίζοντο αμετακινήτως. Άλλοι ανέμεναν έμπροσθεν των οδοφραγμάτων, έως ότου ανοίξη ο Ναός και άλλοι, όσοι μπόρεσαν να προσπεράσουν τον έλεγχον της Αστυνομίας, παρηκολούθησαν την θ. Λειτουργίαν του Μεγάλου Σαββάτου εις τα κοντινά μοναστήρια των Αγίων Θεοδώρων, της Παναγίας Σεϊδανάγιας, της Αγίας Αικατερίνης, του Αγίου Παντελεήμονος κ.α.


Αξιωματούχος της Ισραηλινής Αστυνομίας εχαρακτήρισε την ημέραν του Μεγάλου Σαββάτου των Ορθοδόξων και την τελετήν του Αγίου Φωτός ως εν από τα κυριώτερα γεγονότα του έτους εις την Πόλιν των Ιεροσολύμων και ως το γεγονός του μηνός, εις τον οποίον θα τύχη το Πάσχα. Το Μέγα Σάββατον εις την γλώσσαν των εντοπίων είναι γνωστόν ως «Σάββατον του Φωτός», ως «Σαμπάτ Ινούρ» εις τα Αραβικά και «Σιαμπάτ Χα -Ορ» εις τα Εβραϊκά.


Κατά τας ώρας της πρωΐας του Σαββάτου οι Αγιοταφίται Πατέρες και η Ισραηλινή Αστυνομία προέβαινον εις τας απαραιτήτους διευθετήσεις δια την είσοδον των πολυπληθών προσκυνητών εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.


Ενώ αι προετοιμασίαι αυταί εγίνοντο εις τον χώρον του Πατριαρχείου και του Ναού της Αναστάσεως, η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος ο Γ' εδέχετο τας αποστολάς, αι οποίαι ήλθον επί τούτου, δια να μεταφέρουν το Άγιον Φως εις τας Εκκλησίας και τας χώρας αυτών, εις την απανταχού της γης Ορθοδοξίαν, ήτοι την Ελληνικήν αποστολήν, ης εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος προΐστατο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Κύριλλος, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κασίμης, την αποστολήν του Ρωσικού Πατριαρχείου ομού μετά των εκπροσώπων του Ιδρύματος του Αγίου Ανδρέου της Ρωσίας, των Πατριαρχείων Βουλγαρίας και Ρουμανίας και της Εκκλησίας της Κύπρου.


Την 12ην μεσημβρινήν ώραν ο Μακαριώτατος εξεκίνησεν από το Πατριαρχείον και δια των βαθμίδων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου κατήλθεν εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως. Από της Αποκαθηλώσεως δια της θύρας του δεξιού χορού ήλθεν εις το Ιερόν Βήμα του Καθολικού, ένθα προσήλθον οι εκπρόσωποι των Αρμενίων, τών Συριάνων και των Κοπτών, δια να λάβουν την ευλογίαν της αφής του Αγίου Φωτός.


Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος ενεδύθη την Πατριαρχικήν στολήν Αυτού προ της Αγίας Τραπέζης του Καθολικού, μεθ' ης και προεξήρξε της λιτανείας τρις πέριξ του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, ευλογήσας την είσοδον από του Καθολικού.


Την στολήν ταύτην απεξεδύθη προ του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, εις ο και εισήλθεν ενδεδυμένος μόνον λευκόν στιχάριον και επιτραχήλιον. Εισελθών εις τα ενδότερα του Παναγίου Τάφου μόνος ο Μακαριώτατος, ανέγνωσεν την καθιερωμένην ευχήν του Αγίου Φωτός, ο και μετέδωσεν εις τας χιλιάδας των εν αδημονία αναμενόντων πιστών, οι οποίοι και έλαβον αυτό εις τας λαμπάδας αυτών και έφερον τούτο εις χείρας, μέτωπα, όμματα μετά πίστεως, βεβαιότητος, ελπίδος, χαράς, αγαλλιάσεως, φωνών αλαλαγμού και χαρμοσύνου κρούσεως κωδώνων.


Κρατών τας δεσμίδας των λαμπάδων ο Μακαριώτατος εξήλθεν εκ του ιερού Κουβουκλίου και εισήλθεν εις το ιερόν Βήμα και το Σκευοφυλάκιον. Εντεύθεν εν συνοδεία Πατέρων και των μελών της Ελληνικής Αποστολής ανήλθεν εις το Πατριαρχείον εν χαρμοσύνω κωδωνοκρουσία και χαρά ανεκλαλήτω. Εις το Πατριαρχείον ο Μακαριώτατος εδέχθη τας προεορτίους πασχαλίους ευχάς πάντων και ηυλόγησε την Ελληνικήν Αποστολήν δια την μεταφοράν του Αγίου Φωτός εις την Ελλάδα, δια την Αρχιεπισκοπήν Αθηνών, την Εξαρχίαν του Παναγίου Τάφου εν Αθήναις, τας Μητροπόλεις της Ελλάδος, καθώς επίσης και δια το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας.


Η νυξ της Αναστάσεως
Η από της πρωΐας του Μεγάλου Σαββάτου αρξαμένη προοιμιακώς εορτή της Αναστάσεως δια της Εσπερινής θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου ωλοκληρώθη την νύκτα τής Αναστάσεως εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως δια θ. Λειτουργίας εις αυτόν τούτον τον Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου, εν ω ετάφη και εξ ου ανέστη εκ νεκρών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ Αρχιερέων του Πατριαρχείου, του παρεπιδημούντος Θεοφιλεστάτου χωρεπισκόπου Νεαπόλεως της Εκκλησίας της Κύπρου, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σλοβενίας του Πατριαρχείου της Σερβίας κ. Σάββα, πολλών ιερέων Αγιοταφιτών και παρεπιδημούντων ιερέων άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και τη συμμετοχή πανδήμου πλήθους ορθοδόξων εντοπίων εξ Ελλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και εξ άλλων χωρών.


Τας τελετάς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων από της Μεγάλης Πέμπτης και εξής ετίμησεν με την παρουσίαν και συμμετοχήν αυτής η κυρία Ρόδη Κράτσα -Τσαγκαροπούλου, Α' Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά του συζύγου αυτής κ. Αποστόλου Κράτσα, πρώην Υπουργού και των τέκνων αυτών, Γεωργίου και Κωνστάντιας.


Η θ. Λειτουργία και η συμμετοχή εν αυτή εις το μυστήριον της θ. Ευχαριστίας ήτο όντως βαθεία εμπειρία και γεύσις του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου και του Αχράντου Σώματος και του Τιμίου Αίματος Αυτού και εν ταπεινώσει προβολή της Ορθοδόξου παρουσίας εις τους Αγίους Τόπους.

Ο Εσπερινός της Αγάπης
Μετά την απαραίτητον ανάπαυσιν της πρωϊνής ώρας της Κυριακής ηκολούθησεν η τελετή της Αγάπης η της «Δευτέρας Αναστάσεως». Οι Αγιοταφίται Πατέρες συνεκεντρώθησαν εις την αίθουσαν των Πατριαρχείων, ένθα, ασπασθέντες αλλήλους, ενεδύθησαν πλήρεις τας αρχιερατικάς και ιερατικάς αυτών στολάς και ανέγνωσαν εναλλάξ την πασχάλιον θ' ενάτην ώραν, εν ω εψάλλετο υπό των ιεροψαλτών μελωδικώς το «Χριστός Ανέστη» και το «Αναστάσεως ημέρα».


Κατόπιν, εξεκίνησαν εν πομπή επισήμω και λαμπρά λιτανεία μετά της ιεράς εικόνος της του Χριστού Αναστάσεως, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ' εκ του Πατριαρχείου και δια της χριστιανικής οδού, εις τας άκρας της οποίας ίσταντο εν χαρά πολλοί χριστιανοί και πολλοί εκπρόσωποι του τύπου, ελληνικού και εντοπίου, και έφθασαν εις την αυλήν του Ναού της Αναστάσεως, ένθα ανέμενεν αυτούς ο ηγούμενος του Παναγίου Τάφου, Οσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ισίδωρος. Ενταύθα ανεπέμφθη δέησις, μεθ' ην δια του προσκυνήματος της αγίας Αποκαθηλώσεως και του ιερού Κουβουκλίου του Αγίου Τάφου, εγένετο η είσοδος εις το Καθολικόν. Ενταύθα εν τω Εσπερινώ ανεγνώσθη η εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου περικοπή της εμφανείας του Κυρίου εις τους μαθητάς, κεκλεισμένων των θυρών, την πρώτην της Αναστάσεως ημέραν, ότε και επέδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν Αυτού, απόντος του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Τότε είπον αυτώ οι μαθηταί ότι ο Κύριος ηγέρθη εκ νεκρών και ούτος απεκρίθη αυτοίς ότι «εάν μη ίδω εν ταις χερσίν Αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω την χείραν μου εις την πλευράν Αυτού, ου μη πιστεύσω» (Ιω. 20,25).


Δια της ακολουθίας ταύτης έκλεισεν ο κύκλος των εορτών της Μεγάλης Εβδομάδος και ήνοιξε ο κύκλος της εορτής του Πάσχα εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.


Εκ της ΑρχιγραμματείαςΗ σφράγιση της θύρας του Κουβουκλίου του Αγίου Τάφου

Ο Μακαριώτατος μεταδίδει το εκ του Παναγίου Τάφου Άγιο Φως

 Ο Μακαριώτατος με τους συλλειτουργούς Αρχιερείς τη νύκτα της Αναστάσεως

Ο Μακαριώτατος στην αναστάσιμη Θεία λειτουργία επί του Λίθου του Αγγέλου

Η ανάγνωση της Πασχαλίου θ΄ ώρας στο Πατριαρχείο

Δέηση στην αυλή του Ναού της Αναστάσεως προ του Εσπερινού της Αγάπης

Η είσοδος με το πολύτιμο Ευαγγέλιο κατά τον Εσπερινό της Αγάπης

Η ανάγνωση του Ευαγγελίου της Αγάπης σε διάφορες γλώσσες

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 64 επισκέπτες.