Σάββατο, 04 Ιουλ, 2020
Ανδρέου επισκόπου Κρήτης του μελωδού.

12/09/2011 Μήνυμα της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων προς τη μαθητική νεολαία επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους 2011-2012


Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χάριτι θεία, μετά τας θερινάς διακοπάς, επιστρέφετε κατά τας ημέρας αυτάς της ενάρξεως του νεόυ σχολικού έτους, 2011-2012, εις τα σχολείά σας, εις τον ιερόν χώρον της γνώσεως, της παιδείας, και του εργαστηρίου και της διαπλάσεως του ήθους σας.

Επιστρέφετε ανανεωμένοι και ενδυναμωμένοι πνευματικώς και σωματικώς, με έντονον την έφεσιν δια μάθησιν και την διάθεσιν δια μελέτην, με όνειρα μαθητικά και με ελπίδας δι’ επιδόσεις κατ’ αυτό το έτος, καλλιτέρας αυτών των προηγουμένων.

Εις την πορείαν σας αυτήν κατ’ αυτό το σχολικόν έτος θα είσθε καθ’ ημέραν εις επικοινωνίαν μετά των διδασκάλων σας. Αυτοί είναι δια σας πέραν από τα βιβλία και το διαδίκτυον η πηγή της γνώσεως. Απ’ αυτούς διδάσκεσθε, απ’ αυτούς αντλείτε, από αυτούς παραδειγματίζεσθε. Αυτοί είναι τα πρότυπά σας. Ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι «εις τους γονείς μας οφείλομεν το ζην, εις τους διδασκάλους μας οφείλομεν το ευ ζην». Οι διδάσκαλοι με τον λόγον και το παράδειγμά των σμιλεύουν την ζωήν σας, όπως ο λιθοξόος σμιλεύει την πέτραν, το αδιαμόρφωτον μάρμαρον, μέχρις να την φέρη εις τήν  μορφήν του αγάλματος.

Αν εις τον χώρον του σχολείου έχετε τους διδασκάλους, εις το σπίτι Σας έχετε τους γονείς σας. Αυτοί φροντίζουν δια σας, αυτοί αγωνιούν, αυτοί αργυπνούν, αυτοί δαπανούν. Αυτοί θέλουν να σας βλέπουν να προοδεύητε ως μαθηταί, να βαδίζητε εις τον δρόμον της εντιμότητος μακ ραν των χώρων και των τόπων εκείνων, που γοητεύουν και ευχαριστούν προς στιγμήν την νεότητα, έπειτα όμως δημιουργούν ιδεολογικήν σύγχυσιν, πικρίαν, αποπλάνησιν και πνευματικόν αν όχι και σωματικόν θάνατον.

Εις το ιερόν έργον της ανατροφής κατ’ οίκον «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» και της παιδείας εις το σχολείον υπό των παιδαγωγών διδασκάλων, σας συμπαρίσταται οπωσδήποτε το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, η πνευματική μητέρα σας.

Το Πατριαρχείον, η αρχαιοτέρα Εκκλησία των Αγίων Τόπων και της Χριστιανοσύνης, παράλληλα με το αγιαστικόν του έργον εις τας εκκλησίας εξασκεί εκπαιδευτικόν έργον εις τα σχολεία. Διατηρεί τα ιδικά του σχολεία. Τα σχολεία, εις τα οποία φοιτάτε εσείς. Τούτο πράττει, επειδή πιστεύει ότι ο άνθρωπος άνευ παιδείας δεν είναι πλήρης, είναι ελλιπής. Ο άνθρωπος δια της παιδείας έρχεται εις αυτό, το οποίον τον εκάλεσε ο Θεός, καταρτίζεται, ολοκληρώνεται και αποβαίνει χρήσιμος εις την πατρίδα του και την κοινωνίαν.

Το Πατριαρχείον αγωνίζεται να προσφέρη παιδείαν εις τα σχολείά του. Επιλέγει το διδακτικόν προσωπικόν. Διατηρεί εργαστήρια Φυσικής και Χημείας. Αναβαθμίζει τα σχολείά του. Ιδρύει νέα σχολεία, όπως εις την πόλιν του Μπιρζέτ, όπου ιδρύει το πρώτον σχολείον με χορηγίαν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης εις την πόλιν της Ναζαρέτ, όπου προωθείται το έργον της ιδρύσεως του σχολείου εν αγαστή συνεργασία μετά της Κοινότητος αυτού εκεί. Επίσης εις την πόλιν της Μπετζάλλας, όπου το αρξάμενον έργον ιδρύσεως του σχολείου αναμένει δι’ αποτελείωσιν.

Με τας ευλογίας αυτάς, Ημείς, ως Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, ως ο πνευματικός Πατέρας όλων των μαθητών των σχολείων του Πατριαρχείου ανεξαρτήτως ομολογίας η θρησκεύματος, σας διαβεβαιώνομεν προσωπικώς εκ μέρους της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος ότι παρακολουθούμεν με αμείωτον ενδιαφέρον, με άκραν υπευθυνότητα την παιδείαν σας εις τα σχολεία, δια να είναι, όσον το δυνατόν, η αρίστη και προσευχόμεθα εις τον Πανάγιον Τάφον του Κυρίου να αποστέλλη  από τον Πατέρα το Πνεύμα της Αληθείας να φωτίζη τον νουν σας, να ενδυναμώνη την διάνοιάν σας να δέχεται, να απορροφά και να αποθηκεύη τους θησαυρούς της κατά κόσμον σοφίας και της άνωθεν, της θείας σοφίας, ώστε να είσθε τέλειοι κατά την προτροπήν του Κυρίου «γίνεσθε τέλειοι ότι ο Πατήρ ημών τέλειός εστι. ( Ματθ. 5,48) .

 

Μετά Πατρικών και Πατριαρχικών ευχών και ευλογιών,

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

 

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στον σύνδεσμο http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/09/12/4257/Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 117 επισκέπτες.