Τετάρτη, 17 Ιουλ, 2024
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.

2o Διεθνές Συνέδριο «Ἅγιοι Τόποι καὶ Ρωμηοσύνη»

Ἀρχικὴ Ἀναγγελία τοῦ Συνεδρίου - Ἀναλυτικὸ πρόγραμμα


2o Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
"Ρωμηοσύνη"
 

«Ἅγιοι Τόποι καὶ Ρωμηοσύνη»

 

Κυριακὴ 30 Μαΐου 2010

Ἀμφιθέατρον τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν,
ὁδὸς Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


10:30 π.μ. - 11:30 π.μ.
Προσέλευση - Ἐγγραφὲς Συνέδρων

11:30 π.μ.
Ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου

 

Ἐναρκτήριος Λόγος:
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλος Γ΄

 

Χαιρετισμός:
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος,
κ.κ. Ἱερώνυμος

 

Χαιρετισμός:
Πέτρος Κυριακίδης, Διαχειριστὴς Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη"

 

Χαιρετισμός:
Ἰωάννης Κογκούλης,
Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


12:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.
Α΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Φώτιος Δημητρακόπουλος
Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς, Μεταβυζαντινῆς Φιλολογίας
καὶ Παλαιογραφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


«Οἱ Ἅγιοι Τόποι στὴ ρωμαίικη Φιλολογία»
Μαρία Μαντουβάλου, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νεοελληνικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


«Συγκριτικὴ Ψυχολογία τῶν πολιτισμῶν Ἰουδαιοχριστιανικοῦ καὶ Ρωμαίικου»
Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς
Ψυχολογίας τῆς Θρησκείας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


«Ὁ Πανάγιος Τάφος στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης»
Ἐμμανουὴλ Βαρβούνης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Λαογραφίας τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


«Ἀραβικὸς πολιτισμὸς καὶ ποιά ἑλληνικὰ γράμματα;»
Ἑλένη Κονδύλη Μπασούκου, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρκικῶν καὶ Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


«Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο Καισαρείας. Ὁ Αὐτοκράτωρ ὡς θεμελιωτὴς τῆς Ρωμηοσύνης»
Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, Θεολόγος ΜΑ - Φιλόλογος,
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Συζήτηση

Ἔντεχνο Μουσικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν Ἀντιγόνη Κατσούρη, Πρεσβυτέρα, Μουσικὸ - Συμβολαιογράφο

 

Α΄ Μέρος προβολῆς ντοκιμαντὲρ γιὰ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα
Λουκᾶς Παναγιώτου
Γενικὸς Διευθυντὴς Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Ὁ Λόγος»
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

 

14:00 μ.μ. - 16:30 μ.μ. Γεῦμα πρὸς τιμὴν τῶν κκ. Συνέδρων

 

16:30 μ.μ. - 18:30 μ.μ.
Β΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Γεωργία Ξανθάκη - Καραμάνου
Πρόεδρος & Καθηγήτρια Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν
& Πολιτισμικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

«Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ οἱ ἱστορικές του προεκτάσεις»
Ἀγαμέμνων Τσελίκας, Διδάσκων Παλαιογραφίας Πανεπιστημίου Πατρῶν
Προϊστάμενος Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου Μ.Ι.Ε.Τ.

 

«Ἡ "Ρωμηοσύνη" στὸ ποίημα τοῦ Δασκαλογιάννη»
Δημήτριος Καλομοιράκης, Ἀρχαιολόγος, Τμηματάρχης
στὴ Διεύθυνση Ἐθνικοῦ Ἀρχείου Μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ

 

«Παρατηρήσεις στὸ βίο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Χοζοβιώτη»
Βασίλειος Κατσαρός, Καθηγητὴς τῆς Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς (Βυζαντινῆς) Φιλολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


«Ρωμιοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἅγιοι Τόποι»
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Διον. Δράγας,
Καθηγητὴς Πατρολογίας Θεολ. Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ, Βοστώνη


«Ἡ παρουσία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στὸ διαδίκτυο»
Δρ. Χρίστος Θ. Νικολάου
Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» καὶ τοῦ «Παντοκράτωρ»


Συζήτηση

Ἔντεχνο Μουσικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν Ἀντιγόνη Κατσούρη, Πρεσβυτέρα, Μουσικὸ -Συμβολαιογράφο

 

Β΄ Μέρος προβολῆς ντοκιμαντὲρ γιὰ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα
Λουκᾶς Παναγιώτου
Γενικὸς Διευθυντὴς Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Ὁ Λόγος»
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

 

Χαιρετισμὸς τοῦ Συνεδρίου καὶ λήξη αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, κκ. Θεόφιλου τοῦ Γ΄


Γενικὴ εὐθύνη Συνεδρίου
Δρ Χρίστος Θ. Νικολάου
Σύμβουλος τῆς Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη"
Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου
Θεολόγος ΜΑ - Φιλόλογος PhD Φιλοσοφίας
Ἀναπληρώτρια Διαχειρίστρια τῆς Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη"

 

Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ Συνεδρίου
Φώτιος Δημητρακόπουλος, Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν / Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»

Θεοδόσης Πελεγρίνης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Καθηγητὴς Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικῶν - Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τῆς Ψυχολογίας τῆς Θρησκείας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν / Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»


Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ Συνεδρίου
Εἰρήνη Μαθιοῦ, Παναγιώτης Διακουμής, Ἄγγελος Γαζέτας

 

Τό Συνέδριο θά ἀναμεταδίδεται ἀπευθείας
ἀπὸ τὸ Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ


ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


ΧΟΡΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIGITIZE-IT

Λόγω τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ τῶν θέσεων ἡ εἴσοδος γίνεται μόνο κατόπιν προσκλήσεως.


Σχετικοὶ Σύνδεσμοι

Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν: http://www.warmuseum.gr/
"Παντοκράτωρ": http://www.pantocrator.gr/
Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας: http://www.pe912fm.com/
Ἑταιρεία ψηφιακῆς ὑποστήριξης: http://www.digitize-it.gr/


Γιὰ νὰ λάβετε τὸ Αναλυτικὸ Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου σὲ μορφὴ pdf πατῆστε εδώPrint-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 93 επισκέπτες.