Πέμπτη, 18 Ιουλ, 2024
Αιμιλιανού, Παύλου, Θέης μαρτ. Παμβώ οσίου.

17/04/09 Μεγάλη Παρασκευή 2009


ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 2009

Αι Βασιλικαί Ώραι της Μεγάλης Παρασκευής
Η Μεγάλη Παρασκευή, η κατεξοχήν ημέρα μνήμης του υπέρ ημών σταυρικού θανάτου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εωρτάσθη εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων με αληθινήν κατάνυξιν και βαθύ χαροποιόν πένθος, αρμόζον εις χριστιανούς.


Κατά την πρωΐαν της Παρασκευής ιερά πορεία, ης προΐστατο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, εξεκίνησεν από το Πραιτώριον, τον τόπον της υπό του Πιλάτου κρίσεως και αναιτίου καταδίκης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εν συμμετοχή πλήθους συνωστιζομένων ευλαβών προσκυνητών κατηυθύνθη δια της οδού του Μαρτυρίου εις τον Φρικτόν Γολγοθάν, τόπον της σταυρικής θυσίας, ένθα ανεγνώσθησαν αι Βασιλικαί Ώραι της Μεγάλης Παρασκευής.

Ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως
Η ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως ετελέσθη εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως. Μετά την ανάγνωσιν της θ' ώρας εις τον ιερόν Ναόν των Αγίων και θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ', φέρων μόνος εγκόλπιον και συνοδευόμενος υπό της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, κατήλθε δια των βαθμίδων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και δια του Φρικτού Γολγοθά, ένθα και προσεκύνησεν, εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως.


Ενταύθα ετελέσθη εν σεμνότητι ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, προς το τέλος του οποίου ομάς καλλιφώνων ιεροψαλτών έψαλαν εις γνήσιον βυζαντινόν ύφος το κατανυκτικόν τροπάριον της Αποκαθηλώσεως και της Ταφής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «Σε, τον αναβαλλόμενον το φως ώσπερ ιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συν Νικοδήμω κ.λ.π.».


Μετά την λήξιν του Εσπερινού, όστις ανήκει εις τας Παρρησίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Μακαριώτατος εν συνοδεία και πενθίμω κρούσει των κωδώνων ανήλθε δια της χριστιανικής οδού εις το Πατριαρχείον.

Η ακολουθία του Επιταφίου
Περί την 8.00μ.μ. ώραν της Μεγάλης Παρασκευής, 4/17ης Απριλίου 2009, ο Μακαριώτατος εν συνοδεία πάντων των Αγιοταφιτών Πατέρων, των παρεπιδημούντων Αρχιερέων και Ιερέων των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου και των διπλωματικών αντιπροσώπων άλλων Ορθοδόξων Κρατών και πλήθους ευλαβών προσκυνητών εκ διαφόρων ορθοδόξων χωρών και εντοπίων, κατήλθεν εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.


Ενταύθα κατ' αρχάς εις το Καθολικόν εψάλη ο κανών, «Κύματι θαλάσσης», έως ότου ενδυθώσιν ο Μακαριώτατος και οι Αρχιερείς τας χρυσοκεντήτους πενθίμους αρχιερατικάς στολάς αυτών.


Μετά ταύτα, ενδεδυμένοι και φέροντες εις χείρας μικρά ευαγγέλια, ελιτάνευσαν από του προσκυνήματος του «Μη μου άπτου» δια των παρεκκλησίων κύκλω του Καθολικού του Ναού της Αναστάσεως εξωτερικώς, των «Κλαπών», του Αγίου Λογγίνου του Εκατοντάρχου, του «Διεμερίσαντο τα Ιμάτιά μου εαυτοίς», του «Ακανθίνου Στεφάνου», του «Αδάμ» και ανήλθον εις τον Φρικτόν Γολγοθάν, εν ω έφερον μεθ' εαυτών ο Μακαριώτατος και οι Αρχιερείς το ειλητάριον του Ιερού Επιταφίου.


Τούτον εναπέθεσαν επί της Αγίας Τραπέζης του Φρικτού Γολγοθά, ον και μετά την ανάγνωσιν του Ευαγγελίου προσεκύνησαν.


Εκ του φρικτού Γολγοθά κατήλθον εις το ιερόν προσκύνημα της Αποκαθηλώσεως, κεκοσμημένον υπό των ωραιοτάτων εικοσιτεσσάρων αργυρών κανδηλών, των αφιερωθεισών προσφάτως υπό του Ρώσου προσκυνητού κ. Sergio Tsjupko, επί του λίθου του οποίου κατέθεσαν και πάλιν το εν Επιταφίω μετ' ανθέων κακαλυμμένον Σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.


Εκ της Αποκαθηλώσεως η λιτανεία κατηυθύνθη προς τον Πανάγιον Τάφον, πέριξ του οποίου περιήλθεν τρις. Μετά την τρίτην περιφοράν ο Επιτάφιος κατετέθη επί του λίθου του αγίου Τάφου και, θυμιώντος του Μακαριωτάτου και εν συνεχεία δύο Αρχιερέων, εψάλησαν αι τρεις στάσεις των Εγκωμίων της Μεγάλης Παρασκευής: «Η ζωή εν τάφω», «Άξιόν εστιν» και «Αι γενεαί πάσαι», μετά τας οποίας τα «Ευλογητάρια».


Οι θεολογικοί ούτοι ύμνοι της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, ψαλλόμενοι εις γνησίαν Βυζαντινήν Μουσικήν, εδημιούργησαν αισθήματα ιεράς κατανύξεως και αγαλλιάσεως εις τας ψυχάς των πολυπληθών προσκυνητών και ισχυράν διάθεσιν συμμετοχής εις τον σταυρόν, την ταφήν και την ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.


Τον Θείον λόγον εκήρυξε, μετά τα «Ευλογητάρια» ο παρεπιδημών χωρεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου, θεοφιλέστατος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.


Μετά τους «Αίνους» και την Δοξολογίαν, η Ιερά ακολουθία του Επιταφίου κατέληξεν εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως, ένθα ανεγνώσθησαν αι προφητείαι και το Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα και εγένετο υπό του Μακαριωτάτου η Απόλυσις και ανεχώρησαν πάντες. Έκτοτε ο Ναός αφέθη εις την διακονίαν των Ναϊτών Αγιοταφιτών Πατέρων, ίνα ετοιμάσωσιν αυτόν δια την κατά το Μέγα Σάββατον τελετήν του Αγίου Φωτός.


Εκ της ΑρχιγραμματείαςΗ κάθοδος των Ορθοδόξων για το άνοιγμα της θύρας του Ναού τη Μ. Παρασκευή

Ο Μητρ. Βόστρων κ. Τιμόθεος αίρει το Σταυρό από το Πραιτώριο στο Γολγοθά

Ο Τίμιος Σταυρός καταλήγει στο Φρικτό Γολγοθά

Ρώσοι Προσκυνητές αίρουν τον Τίμιο Σταυρό οδεύοντας προς τον Γολγοθά

Η έξοδος μετά το πέρας του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως

Ο Μακαριώτατος επί του Φρικτού Γολγοθά κατά την ακολουθία του Επιταφίου

Το ειλητάριο του Επιταφίου επί της Αγίας Τράπεζας του Φρικτού Γολγοθά

Το ειλητάριο του Επιταφίου επί του λίθου της Αγίας Αποκαθηλώσεως

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 95 επισκέπτες.